Toepasselijkheid:

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling.
Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.

 

Offerte en leveringstermijn:

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Elk overgemaakt order verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestigingen dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de acht dagen van deze bevestiging. De leveringstermijn wordt zonder verbintenis opgegeven.

Klachten:

Klachten zullen slechts aanvaard worden indien ze schriftelijk ingediend worden, bij aangetekend schrijven, uiterlijk acht dagen na de werkelijke ontvangst van de goederen op het leveringsadres. Klachten zijn echter nooit ontvankelijk indien de koopwaar reeds gemanipuleerd, geplaatst of  verwerkt werd. Het indienen van een klacht, om gelijk welke reden, stelt de koper niet vrij de betalingsvoorwaarden strikt na te leven. Ingeval een klacht wordt aanvaard, zal de verantwoordelijkheid van de verkoper niet verder gaan dan een evenredige terugbetaling of vervanging van de met gebreken behepte goederen, met uitsluiting van om het even directe of indirecte schadevergoeding.

Eigendomsvoorbehoudclausule:

Tot aan de volledige betaling van alle vorderingen van de verkoper op de koper, ongeacht uit welke rechtsgrond, blijven de goederen het eigendom van de verkoper. Niettegenstaande dit uitdrukkelijke voorbehoud van eigendom wordt het risico met betrekking tot de verkochte koopwaar aan de koper overgedragen vanaf het ogenblik dat de goederen de instellingen van de firma hebben verlaten. De bepalingen van dit artikel gelden zelfs indien de zending franco van port geschiedt. Ingeval van manco of averij is de cliënt conform de wet verplicht dit vast te stellen bij de levering en de nodige reserves aan te brengen op de vrachtbrief en ontvangstbewijs.

Betaling:

De betalingen van onze facturen gebeuren contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst. De klant aanvaardt uitdrukkelijk de bewijskracht van zowel papieren als  elektronische facturen. Alle facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en het trekken van wissels doet hieraan geen inbreuk. De niet-betaling op de vervaldag van een bepaalde factuur maakt het verschuldigde saldo van alle niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar en geeft aan de verkoper het recht de levering of verdere uitvoering van alle lopende contracten of bestellingen te schorsen. Op iedere achterstallige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een intrest aangerekend worden berekend aan 12 % per jaar. Ingeval de koper zijn verplichting tot betaling niet nakomt, erkent hij nadrukkelijk dat de verkoper het recht heeft om het verschuldigde bedrag met een conventionele vergoeding van 10  % en tenminste 40,00 € te verhogen voor het niet verrichten van zijn betalingen. Eventuele afbetalingen worden steeds eerst ter afbetaling van de vervallen intresten en een schadevergoeding aangewend. Elke innings- en protestkosten is eveneens ten laste van de koper.

Uitdrukkelijk ontbindend beding:

Bij niet-betaling op de vervaldag (en indien de verkoper dit wenst) zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn na verloop van een termijn van 14 dagen nadat de verkoper per aangetekend schrijven de koper heeft aangemaand  zijn verplichtingen na te komen. De goederen dienen in dit geval door en op de kosten van de koper te worden teruggezonden. Ten titel van schadevergoeding voor de ontbinding van de verkoop en de kosten van terugname heeft de verkoper het recht op een schadevergoeding van 30 % van de prijs voor de afgestane waren of machines. Zolang de koper de goederen niet spontaan terugbrengt zal hem 10 % van de overeengekomen verkoopprijs maandelijks aangerekend worden ten titel van gebruiksvergoeding.

Aansprakelijkheid:

Verkopers zijn nooit verantwoordelijk voor gebreken eigen aan de natuur van de materialen, noch voor schade veroorzaakt door deze gebreken.

Betwistingen:

Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht Lokeren of  de Rechtbanken met (afdelings)zetel te Dendermonde, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels. Zelfs in geval van pluraliteit der verweerders, van incidentele eisen of van een vordering tot tussenkomst van waarborg. Geen enkele omstandigheid, zoals franco verzending, betaling door middel van al of niet geaccepteerde wissels, aflevering van een ontvangstbewijs een aanvaarding van een bepaalde regeling, enz…, veroorzaakt schuldvernieuwing of afwijking van deze clausule ter bepaling van de rechtsmacht.

Terugname van goederen:

Er mogen geen goederen teruggezonden worden mits schriftelijk akkoord van de verkoper of zijn gevolmachtigden. Enkel ongebruikte goederen komen in aanmerking voor eventuele terugname of vernietiging van de bestelling. De goederen dienen franco en zonder kosten, ongeschonden op risico van en door de koper, verzonden te worden. Alle kosten voor het verkoopsklaar maken zullen aangerekend worden. Om administratie- en magazijnkosten te dekken wordt 30 % van de waarde afgehouden met een minimum van 25,00 €.

Waarborgen:

De goederen zijn niet gewaarborgd onder geen enkel beding, behalve indien er op de facturen een geschreven en door de zaakvoerder getekende garantieverklaring staat. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de verkoper voor schadeloosstelling indien de goederen door hun aanwending schade berokkenen of oorzaak zijn van ongevallen.

Algemeen:

Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op alle schriftelijke of gedrukte voorwaarden vermeld op prijsaanvragen of bestelbons van de klant. De klant verklaart zich akkoord met deze voorwaarden door de verkoper zijn bestelling over te maken.