Disclaimer

Deze website is eigendom van NV Tylco Lube SA

Contactgegevens

NV Tylco Lube SA
Gentse Steenweg 117 b 24
9160 Lokeren

Tel: 0032 (0)9 328 63 12
Fax: 0032 (0)9 328 64 17
Email: sales@tylcolube.be
BTW-nummer: BE 0875.186.557

Algemeen

Onderstaande regeling is van toepassing op deze website en alle internet-initiatieven van NV Tylco Lube SA. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en er aan gebonden te zijn. De gebruiker geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

Aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten van welke aard ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.

NV Tylco Lube SA sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door NV Tylco Lube SA gepubliceerde webpagina’s en aanbiedingen. Dit ongeacht of NV Tylco Lube SA zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.

De verantwoordelijkheid voor de artikels en de afbeeldingen berust bij de auteur van het artikel of de maker van de afbeelding.

NV Tylco Lube SA is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via NV Tylco Lube SA werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of door gevolgen hiervan, kan NV Tylco Lube SA niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak of enige financiële compensatie vervolgens uitgesloten.

De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en NV Tylco Lube SA is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

Auteursrechten

De eigendom en volledige inhoud van deze website worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NV Tylco Lube SA is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet commercieel gebruik. Ook nadien mag de in houd niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, teksten, afbeeldingen of documenten van deze website of eender welk deel daarvan in digitale of gedrukte vorm te kopiëren, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, en te publiceren alsook om afgeleid werk op basis van afbeeldingen, teksten of documenten van deze website te creëren. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake auteursrecht en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij NV Tylco Lube SA en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. De gebruikers van deze website kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming.

Geschillen: RPR

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie vermeld op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt er zich toe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Gent, onverminderd het recht van NV Tylco Lube SA om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.